רשימת תלמידים בגמנסיה העברית

כ-2000 שמות של תלמידי הגימנסיה העברית שלמדו במוסד בין השנים 1928/29 ו-1938/39, בציון שנות הלימוד והכיתה.